IN MEMORY OF GRETE WAITZ


this picture was compliments of
New York Running Company.
www.therunningcompany.net


Grete Waitz, Adidas Running Camp, 1983.
*photo by Leo Kulinski Jr.

1 October 1953 - 19 April 2011


Grete Waitz 1953 - 2011
Grete Waitz sovnet stille inn natt til tirsdag 19. april på Ullevål universitetssykehus etter 6 års kamp mot sin kreftsykdom. Ektemannen Jack var ved hennes side, slik han alltid var. Etter Gretes ønske, vil det bli avholdt en privat minnestund, kun med hennes aller nærmeste til stede.Det er vel kjent at Grete ble behandlet for kreft i flere år. Hun ønsket minst mulig oppmerksomhet om egen sykdom, men arbeidet utrettelig helt til det siste for å hjelpe andre som kjempet mot kreft. Hun var overbevist om at fysisk aktivitet kunne forebygge kreft og øke livskvaliteten for dem som ble rammet av sykdommen. Sammen etablerte vi stiftelsen Aktiv mot Kreft i 2007. Grete var engasjert i stiftelsens arbeid helt til det aller siste. Grete var en stor idrettsutøver, en fantastisk samarbeidspartner og et raust, klokt og varmt menneske. Gode minner om Grete blir vår inspirasjon og rettesnor i stiftelsens videre arbeid.
I dyp respekt,Helle Aanesen, Daglig leder - www.aktivmotkreft.no
Grete Waitz 1953 - 2011
Grete Waitz passed away peacefully on Monday night 19 April at the Ullevål University Hospital for six-year battle against her cancer. Her husband Jack was by her side, as he always was. After Grete's request, will be held a private memorial service, with only her closest present. It is well known that Greta was treated for cancer for several years. She wanted the least possible attention to their own illness, but worked tirelessly to the very end to help others battling cancer. She was convinced that physical activity could prevent cancer and improve quality of life for those affected by the disease. Together we established the foundation Active Against Cancer in 2007. Grete was involved in the foundation's work until the very last. Greta was a great athlete, a wonderful partner and a generous, wise and warm human being. Good memories of Greta, our inspiration and guide the Foundation's future work.
| With deep respect, Helle Aanesen, Manager

SIGN THE GUEST BOOK:
Leave a message in the guestbook, and a pin on the map.

Put a Pin on the Map View my Guestmap
Free Guestmaps by Bravenet.com

r21/20apr11